• Formirati banku,

• Osnovni, pocetni ulog petokružnog sistema ce biti 3% od banke,

• Jedan listic sa maximaino 3 dogadjaja ,

• Koeficijent na listicu ne smije biti manji od 3,00.

Za ovaj sistem kladjenja je karakteristicno to što mi sami formiramo svoju banku, tj. iznos banke koliko smo spremni potrošiti na klađenje . Sistem se sastoji od 5 dobitnih krugova, nakon kojih obracunavamo stanje banke i na osnovu tog novog stanja formiramo ulog za novi sistem koji je opet jednak 3% od iznosa banke. Dobitni krug se završava kada imamo dva dobitna listica u krugu. Ulozi za listice po krugu formiraju se u zavisnosti da li su dobitni ili nisu.

• Banka od 200€

• Pocetni, osnovni ulog za prvi petokružni sistem je 3% od 200 i iznosi 6€

• Krece se sa prvim list icem uz gore navedene uvjete. Ako je listic dobitan :

• igramo novi listic sa istim uvjetima kao u prvom listicu ,

• ulog za novi listic jednak je ulogu za prvi listic i iznosi 6 €. Ako je listic pao (promašen najmanje jedan par na listicu):

• igramo novi listic sa istim uvjetima kao u prijašnjem listicu,

• ulog za novi listic jednak je sumi uloga za prethodni listic i polovine pocetnog , osnovnog uloga.

Ako je listic dobitan:

• igramo novi listic sa istim uvjetima kao u prijašnjem listicu ,

• ulog za novi listic jednak je razlici uloga za prijašnji listic i polovine pocetnog , osnovnog uloga.

Napomena: Svaki krug se završava ako imamo dva dobitna listica. To znaci da su dva dobitna listica uslov za formiranje novog kruga. Cilj je napraviti 5 krugova. Nakon završetka petog kruga, s novim iznosom formiramo novu banku, a samim tim i novi pocetni ulog za novi petokružni sistem klađenja.

PRIMJER 1:

• poc injem sa krugom sistema;

• igram listic 1 sa ulogom od 6 €;

• listic 1 dobitni i prvi pogodak u krugu;

• igram listic 2 sa istim ulogom od 6 €;

• listic 2 dobitni i drugi pogodak u krugu ;

• KRUG ZAVRŠEN.

PRIMJER 2:

• pocinjem sa krugom sistema ;

• igram listic 1 sa ulogom od 6 €;

• list ic 1 dobitni i prvi pogodak u krugu ;

• igram listic 2 sa istim ulogom od 6 €;

• list ic 2 promašen;

• igram list ic 3 sa ulogom od 6+3=9 €;

• l ist ic 3 promašen;

• igram l ist ic 4 sa ulogom od 9+3=12 €;

• l ist ic 4 dobitni i drugi pogodak u krugu;

• KRUG ZAVRŠEN.

PRIMJER 3 :

• pocinjem sa krugom sistema ;

• igram listic 1 sa ulogom od 6 €;

• listic 1 promašen;

• igram listic 2 sa sa ulogom od 6+3=9 €;

• listic 2 promašen ;

• igram l istic 3 sa ulogom od 9+3=12 €;

• li sti c 3 dobitni i prvi pogodak u krugu;

• igram listic 4 sa ulogom od 12-3=9 €;

• li s ti c 4 dobitni i drugi pogodak u krugu;

• KRUG ZAVRŠEN.